تبلیغات
عـشق آسـمونے مـا - ✮ ✯ ✮
عـشق آسـمونے مـا
ツ હ ♥ હ ツ

.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★


✮ ✯ ✮


اینـــجـا " مـــﻥ " مـے نـویـسم خــــودم رآ


لــحظـــﮧ هـآیــم رآ عــصــبانــیتـم رآ


دلــتـنگــے هآیــم رآ غـــرغــر هــایــم رآ


گلــﮧ هــآیــے کــﮧ هیـچگآه بـــﮧ زبـآﻥ آورده


نمـےشونـد و مدام نـوشـتـــﮧ مـےشـونـد


چـیزهایـــے کـــﮧ روزی آزارم مـــےداده


خـودم رآ , تـــو رآ , او رآ , همــــﮧ رآ


تـــوے آشفتــــﮧ تریــﻥ لحــظات


هــــم مـــرا ببینـــے ظاهــــرم آرام اســت


امـآ ایـنجآ کلـمـــﮧهــایــم فـــریـآد اســت


ایــــنجآ مــآل مـــﻥ اســـت مـــآل خـــودم


هـــر جــــور دلـــم بـــخوآهـــد درونــــش


مـےنــویــسم تـآ آرامــم کـــند وقــــتی


صـدا کـم مــےآورم وقتــے دردم مــےگــیرد


وقتـــے بـــــغض مـــے کــنم


ایــنجا اتــاق خـاطـرات تــرڪــ خـورده ے

مـــــــــﻥ اسـت

✮ ✯ ✮
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
 
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă
 تـــــڪــ ـــ ـ ســـــــــــتــاره آســــمان تــاریـــــڪــــــ  قــــــــــلبــم


اے تـــــــو ڪـــــــﮧ مــــــــــرا عآشــــق خـــودت کـــــــــردے  


 نــمــــے دآنــــے ڪـــﮧ بــــــآ تــو چـــــــــــﮧ آرزوهـــــــــایـــے در دل دآرم 


اگــــــر از عـــــشق مـــــــے نــــویـسم بــــــــﮧ عـــــــشق تــــو اســـت 


بـــعد از تــــــو دیـــــگر طــــلب عـــــشق را ازخــ ُـ ــداے خویــش نـخوآهم کـــرد


تـــــــــو هــَــــمآن مــعــنآے واقــــــعی یـــــک عـــــشق پـــــآک هــــستــــے
 

تــو هـَـمآن چــشمـــﮧ محــبتــے هـَـستــے ڪـــﮧ در قــلب مــَـــﻥ مــے جـــوشــے  


 نـــــــگذار ایــــن قلــــبــــے ڪـــﮧ تـــو را دیــــوآنـــــﮧ وار دوســـت دارد بشــکنـد


 نــگذار مــــثل یــک دیــوآنــــﮧ تنـــها در ایـــــﻥ دنیــآے بـــے محـبت در بــــﮧ در شـوم 


 بــــــــــﮧ مــَـــــﻥ مـُحـــــــــــبـت و عــــــــــشق بـــــــــرســـــآن و 


بــــــــدان ڪـــــــﮧ مــَــــــﻥ تنــــــهآ بـــــــــﮧ عـــــشق تــــــــو زنـــــــده ام 


 شـَـبـــهآے  بــــــے ســــــتآره ام را ستـــــاره بـــآران کــــــــــﻥ


 باغ ســــوخــتـــــﮧ قلبـــم را تبـــدیل بــــــــــﮧ فـَــصــــل بهــــآر دلــــهآ کــــــــﻥ


 آرزو دارم  هــمــــیشـــﮧ بــــــآ هـَــــــم و در کــــنآر هـــَـــم


 زیبآتـــــریـــــﻥ و عآشــــقانه تــَــریــ ـــﻥ  زنـــــدگـــــے را دآشــــتـــﮧ بــاشــــیم


♥  روزت مبـــــــارڪـــــــ  هـــــمسـر مــَـــــــﻥ