تبلیغات
عـشق آسـمونے مـا - ✮ ✯ ✮
عـشق آسـمونے مـا
ツ હ ♥ હ ツ

.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★


✮ ✯ ✮


اینـــجـا " مـــﻥ " مـے نـویـسم خــــودم رآ


لــحظـــﮧ هـآیــم رآ عــصــبانــیتـم رآ


دلــتـنگــے هآیــم رآ غـــرغــر هــایــم رآ


گلــﮧ هــآیــے کــﮧ هیـچگآه بـــﮧ زبـآﻥ آورده


نمـےشونـد و مدام نـوشـتـــﮧ مـےشـونـد


چـیزهایـــے کـــﮧ روزی آزارم مـــےداده


خـودم رآ , تـــو رآ , او رآ , همــــﮧ رآ


تـــوے آشفتــــﮧ تریــﻥ لحــظات


هــــم مـــرا ببینـــے ظاهــــرم آرام اســت


امـآ ایـنجآ کلـمـــﮧهــایــم فـــریـآد اســت


ایــــنجآ مــآل مـــﻥ اســـت مـــآل خـــودم


هـــر جــــور دلـــم بـــخوآهـــد درونــــش


مـےنــویــسم تـآ آرامــم کـــند وقــــتی


صـدا کـم مــےآورم وقتــے دردم مــےگــیرد


وقتـــے بـــــغض مـــے کــنم


ایــنجا اتــاق خـاطـرات تــرڪــ خـورده ے

مـــــــــﻥ اسـت

✮ ✯ ✮
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
 
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă

  


  عشـــــــق آسمونـــے مــَــــﻥ  


ایــــ  روزآ چــــﮧ لحـــــظآت خـــــوب و خـــــوشــے رو بــــآهـآت مـــے گـــذرونــم 

چــــﮧ قـــــد احـــــساس غــــــرور میـــڪــنـم از بـــــودن در ڪــــنآر تــُـــو 

 از اینـڪــــﮧ نزدیــــڪـــ تــُــوام ( الـــبتــــﮧ نزدیــڪـتریـ ) 

لـــذّت مــے بــرم از اینـڪـــﮧ تــُــو رو دآرم از اینـڪـــﮧ مـَـنــــو دوســــت دارے  

 از اینـڪــــﮧ بــا تـُـــوام در هـَمــــــﮧ لحــــــظآت و از اینـڪــــﮧ 

در کــــــنار هــَــم بــــودن رو هـَــــر لحـظـــﮧ حــــس میـــــکنم 

حتـــّـــی لحـــــظاتــــے ڪــﮧ کـــــنآر هــَـــم نیـــستیــم 

وقتــــــے احـــــسآس میـــڪـنم هـــــمراه مــنـــے  

احـــسآس راحــَـتــــے و آرامـــش میـــڪـنم 

وقتــــــے شــــــآدی رو تـــُـــو وجـــــودت حـــــس میـــڪـنم

وقتــــــے میخــــــندے انـــــــگآر دنیــــــآ رو بــــهـم دادטּ  

وقتــــــے تــُـــو رو مــــے بیــــنم دلـــــم مــــے خــــواد دقــــیق بــــشم روت 

مــــے خوآم ببـــــینم تغـــــییرے  داشــتـــے  مــــے خوآم چشـــــمآی نــــآزت رو 

خـــــوب نــــگـآه  ڪــــنم ببیـــنم چــــے مــــےخـــونم ازش 

میــــخوام ببــــینم چـــے میـــــگـــــﮧ بـــــــﮧ مـــَـــن

میــــــخوام تــــآ عــُــــمـق ِ چـــــشآت بـــــرم میــــــدونـــے ڪـــــﮧ  

خـــــــوب میــــــدونــــے چــــشمـآت رو خیــلــــے دوســـــــت دارم 

( الــــبتـه بــــهـم میــــگــــے اینــــجـــورے نـــگآم نــــــڪـن ) 

بـــَـــرق چشــــمآت و شـــآدیشون هــَــسـت ڪـــــﮧ مـــَــنو شـــــآد میـــــکنــــــﮧ  

دوســـــتت دارم عــَـــــزیــــزم ، دنــــــیآے مـَـنـــــے

ڪــــآش مـــــے تونــــستم اونـــے باشـــــم ڪـــــﮧ لآیـــق تـــُـو بـاشــــــﮧ  

ڪــآش از دستــم بــَـر مـــے یـــومــد هـَــرکـآری بـــرآے خوشـحـآلیت بــکنم

ڪــــآش مـــــے شـُـــــد بهـــم فــــــکر نمیـــــکردے  

مـــَـگر وقتـــــے ڪــــﮧ بهـــــم فـــکر میـــکنــے شــاد و سَـــرحــآل بــشــے 

خیـــــــلـــــے دوســـــــتت دارم و دیـــــــوونــــــــﮧ ے  تــُــــوام 

اونــــــقـَـدر دوســــــتت دارم  ڪــــﮧ دلــَـــــم نمـــــے خـــــوآد

 نـَـظــــیرش رو تـــُـــو دنــــیآ پیـــــــدا  ڪـَـرد 

مــَــــﻥ هـَـمــــیشـــــﮧ بـــــﮧ دآشـــــتنت ، بـــــﮧ دوســـت دآشــــتنت 

و دوســــت دآشتــــــﮧ شــُــدن تـَـوســـط تـــُـــو افـــتخـآر میـڪــنم

 و بــآ اینـــآســت ڪــــﮧ مـــــے تونـــم احــسـآست خـــوب رو بــدست بیـــآرم

 و از زنــدگـــے لــذّت ببـــَرم

 و از بـــودن در کنـــآر تــُــو احــسآس خــوشبختـــے ڪـنم 

چـــون تــُـو زنــدگـــے مـَـنـــے هـــَـمـسر مـــهربـونـم 

 دوســـــــتت دارم تـآ آخــر  ِ آخــرش 

هـَمـــسر عــــزیــزم از اینـڪــــﮧ بـــــﮧ فـــڪــر آیـــنده هــــردو مــون هـَـــستـــــے

و بــــﮧ خـــآطــر آینـــده مـــون از خیـــلـــے چــــیزآ میـــگذرے

 و در حـــال تــَـلآشـــے یــــﮧ دنیــــآ ازت مَمـــنونـــم و شـَــرمنـــدتم 

خـــُــدا  ڪـــنـــــﮧ بــــتونــم جـَــواب زحـــمتـآت رو بـــدم 

نــآزنـــیـــ هـَمـــسر مــَـــﻥ

  خــــــُــــــــــــــدایــا  

عــَـــزیــز مــَــنو عـــــشـق مـــَـنو همـــیـشــــــﮧ

 سـَــــلآمــت و شـــاد و مـــوفق ( در کنـــار مــَـــﻥ الــــبتـــــﮧ  ) نگـــــــهدار 

 و بـــــهتریـــــن هــــآ رو هـَمیــــشـــــﮧ نـَصیـــــــبمـــون ڪــــ