تبلیغات
عـشق آسـمونے مـا - ✮ ✯ ✮
عـشق آسـمونے مـا
ツ હ ♥ હ ツ

.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★


✮ ✯ ✮


اینـــجـا " مـــﻥ " مـے نـویـسم خــــودم رآ


لــحظـــﮧ هـآیــم رآ عــصــبانــیتـم رآ


دلــتـنگــے هآیــم رآ غـــرغــر هــایــم رآ


گلــﮧ هــآیــے کــﮧ هیـچگآه بـــﮧ زبـآﻥ آورده


نمـےشونـد و مدام نـوشـتـــﮧ مـےشـونـد


چـیزهایـــے کـــﮧ روزی آزارم مـــےداده


خـودم رآ , تـــو رآ , او رآ , همــــﮧ رآ


تـــوے آشفتــــﮧ تریــﻥ لحــظات


هــــم مـــرا ببینـــے ظاهــــرم آرام اســت


امـآ ایـنجآ کلـمـــﮧهــایــم فـــریـآد اســت


ایــــنجآ مــآل مـــﻥ اســـت مـــآل خـــودم


هـــر جــــور دلـــم بـــخوآهـــد درونــــش


مـےنــویــسم تـآ آرامــم کـــند وقــــتی


صـدا کـم مــےآورم وقتــے دردم مــےگــیرد


وقتـــے بـــــغض مـــے کــنم


ایــنجا اتــاق خـاطـرات تــرڪــ خـورده ے

مـــــــــﻥ اسـت

✮ ✯ ✮
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
 
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă

       
    عــــزیز زهــــــــرا چـــــرا نـــمـــے  آیــــــے   ...  ؟!؟
         
           آقـــــا جـــــان شرمنـــــده ام 

           شـــــرمنده از ایـــن ڪـــﮧ منتظـــــر واقــعــــے  نیـــــستم !
                             
           هنـــوز نـمــے دانـــم مـــن بــــراے ظــــهور شـــما بیـــشتر دعـــا کـــردم  
 
           یــــــا شــــــما بــــراے  بخــــــشایـــش گنـــــاهـــان مــَــﻥ 
                    
           هنــــوز  نـمـــے دانـــم شـــما بـــراے ظــهور دعــا مــے کنـــید یـــا مــَــﻥ 

           آقـــــاے خـــــوبــــے هــــا پــــس کــــے مـــے آیــــے

          دلــــم گرفــــت در ایــــــن دنیــــــاے  دورنــــــگــے  و ریــــــا 

          بیــــــا تــا آرام بگیــــریم در کنــــارت 

مـــے دانـــم این ماییــــم ڪــﮧ هنـــوز لیاقــــت ظـــهور شـــما را نداریـــم

آقــــا حواســـــم هســــت ڪـــﮧ چــــﮧ قـــد بــــے معــــــرفتم  

شــــــما منتــــــظرے  ڪـــﮧ مــــا برگردیــــــم

ماییــــــــم  ڪـــﮧ در غیـــــبت کبـــــــرے  مــــانده ایـــم

امـّــا آقــــا جــــان بــــا وجـــــود ایــــن همــــﮧ شـــــرمنـــــدگـــے هـــــایم 

 بـــــاز مــــے گـــــویـــــم 

/ اللهـــــم عجــــــل لــــولیــــک الـــــفرج /