تبلیغات
عـشق آسـمونے مـا - ✮ ✯ ✮
عـشق آسـمونے مـا
ツ હ ♥ હ ツ

.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★


✮ ✯ ✮


اینـــجـا " مـــﻥ " مـے نـویـسم خــــودم رآ


لــحظـــﮧ هـآیــم رآ عــصــبانــیتـم رآ


دلــتـنگــے هآیــم رآ غـــرغــر هــایــم رآ


گلــﮧ هــآیــے کــﮧ هیـچگآه بـــﮧ زبـآﻥ آورده


نمـےشونـد و مدام نـوشـتـــﮧ مـےشـونـد


چـیزهایـــے کـــﮧ روزی آزارم مـــےداده


خـودم رآ , تـــو رآ , او رآ , همــــﮧ رآ


تـــوے آشفتــــﮧ تریــﻥ لحــظات


هــــم مـــرا ببینـــے ظاهــــرم آرام اســت


امـآ ایـنجآ کلـمـــﮧهــایــم فـــریـآد اســت


ایــــنجآ مــآل مـــﻥ اســـت مـــآل خـــودم


هـــر جــــور دلـــم بـــخوآهـــد درونــــش


مـےنــویــسم تـآ آرامــم کـــند وقــــتی


صـدا کـم مــےآورم وقتــے دردم مــےگــیرد


وقتـــے بـــــغض مـــے کــنم


ایــنجا اتــاق خـاطـرات تــرڪــ خـورده ے

مـــــــــﻥ اسـت

✮ ✯ ✮
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
 
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă همـــــسر بـــے هــــمتـاے مــَــﻥ

گــــآه نـــــگــران  مـــے شـــوے نــــکند آטּ قــــــدر ڪـــﮧ انتـــــظار دارے

 تــــــو را دوســت نـــداشــــﮧ باشــــم  

دوســــتت دارم  همــیشــــﮧے همیــشــــﮧ بـــے  هیـــــچ قـــید و شــرطـے  

همــــﮧے احــساسات مــَـﻥ حــتّی حسـادت هـایم از شـور عشــق تــو بـوده اسـت 

در پــــرشــــور ترین طـــــغیان احـــساسم حاضـــــرم برایـــــت بمـــــیرم 

مـــےدانـم تــــــو را بیــــش از انــــدازه آشفتــــﮧ و ناراحـــــت کـــرده ام

 امــّــا قـــسم بـــــﮧ عشـــق قـــسم بـــــﮧ عشـــــق پاکـــمان تسلـــــیم !  

امــــروز بار دیـــگر در برابر عشـــقت بـــــﮧ زانـــو مـــے افتـــم

 و ســـرم را پایین مـــے انــدازم 

امــّــا بـــــﮧ امـــید اینــــکـــــﮧ تــــــو مــــهربان دســــتانم را بگیـــــرے  

و مــــرا بلنــــد کنـــے  و بـــــﮧ امیـــد اینکــــﮧ وقتـــے ســـرم را بلنـــد میـــکنم 

چشــمان ناز و پاک تــــــو را ببیـــنم ڪـــﮧ مظــــهر قــــداست و پـــاکی خـــــداست 

تــــولد  مــَــﻥ روزے  بـــود ڪـــﮧ فهمـــیده ام تـا بـحال زندگـــے نکرده ام 

بلکــــﮧ فقط زنـــده بوده ام اینـــجاست  ڪـــﮧ مـــے گویم "بی تــــــو مـــے مــیرم" 

زمانـــے ڪـــﮧ از  مــَــﻥ دلگـــیرے طعنــــﮧ بزن ناســــزا بگو اصـــلا در گوشـــم بـــزن 

ولــے تـــرا بــــﮧ معــــصومیت چـــشمان نــــازت 

تــرا بـــﮧ آشـــفتگی مــوهــاے سـیـــاهت 

بـــا مــَــﻥ مثل غــــریبه ها رفـــتار نکن 

 تـــو را  بـــﮧ پاکــے و زلالـــے عشـــق قســم

 آیــــا ایــــــن سهــــــــم  مــَــﻥ اســــــــت ؟!؟ 

چـــرا ایـــن چنینـــیم ؟!؟

گاهــے  آنچـنان نــزدیک ڪــﮧ فاصلهے بینــمان یـــک نفــس اسـت 

گاهــــی آنچـنان دور ڪـــﮧ صد هـــزار بیستــــون بر ســر راهــمان اسـت 

یکـــے دو جــــملهے آرامـــش بخـــش بـــــﮧ مــَــﻥ بگـــو  مــَــﻥ بتــــو محتاجــــم 

ســـرم را بـــــﮧ روے شانــــﮧ هاے گرمت بـــــﮧ هــــمان شانــــﮧهایـــے 

ڪـــﮧ تکیــــﮧ گاه  مــَــﻥ اســت بفـــشار بگـــذار  ڪـــﮧ آرامـــش را حـــس کـــنم 

زمانـــے ڪـــﮧ با هم بـــــﮧ گفتگو  مـــے پردازیــم بگذــار خـــــودم را در

 پــــاکی چــــشمان معــــصومت ببیـــنم

 ایــــن موهبت الــــهـــے را از  مــَــﻥ مـــگیر 

حــــس خوبـــے اســـت دیدن آטּ چشـــمان زیـبا 

عشـــــــق آسمانـــے مــــَــن

 حیــــف نیســــت دلـــے را ڪـــﮧ مظـــــهر قـــــداست و پاکــے  خــــــداست را

بـــا کینــــﮧ و نفــــرت سیــــﮧ نگــــﮧ داشتــے

بــیرون بریـــز ایــن کینـــﮧها را هرچــند سخــت است برایـــت مــَـﻥ مـے دانم امـّـا 

ارادهے قـــوے  تــــو را هـــم مــے شــناسم 

آטּ زمانهـــا ڪــﮧ مــَــﻥ و تــــو هـــم نبــودیم 

گفتــــﮧاند خواستـــن توانـــستن است

 بخواه همــــسرم  مــَــﻥ بخـواه تــاج ســرمــَــﻥ بـخواه

ڪـــﮧ مـــے تـوانـــے امیــــــــد زنـــــدگــــــے  مــَــﻥ

مــــــرا ببخش بـــــﮧ وســـعت قـــــــلب بزرگــــــت بـــــﮧ مــَــﻥ فرصــــت بده

 دســـتانم را بفــشار بــــﮧ خــــداوندے خـدا تـــو کنارم بـاش پـشت پناهــم باش

جــــبران مـــے کنم فرصــــت بده تــــمام گذشتــــﮧها را فرامــــوش خواهیــــم کرد

 عزیزکـــــــم بـــــﮧ مــَــﻥ نگو  نـمـــے توانم تــــــو کنــــارم باش

 دســتانم را رها نکن بــــﮧ امید الهــے مـــے تـــوانـــــم

هـــر ڪـــﮧ را ڪــﮧ مـــےدیـــدم ناخودآگاه در مـــقام مقایســــﮧ بر مــے آمــدم 

و حتــے بــــدون یـــک درگیـــــرے تــــــو را پـــــیروز اعـــلام  مـــے کــــردم 

و چــــﮧ زود فهمیدم مقایســــﮧ تــــــو اشــــتباه اســــت 

چـــــرا ڪـــﮧ کــــفــــﮧے  هیـــــچ ترازویـــے 

گنجــــایش روح عظیــــمت را نـــدارد و نخواهـــد داشـت 

بیـــا قولـــے بــــﮧ هـــــم دهیــــم بـــا عشــــــق نجـــنگیم در بــرابــرش نایستیم 

شانــــﮧ بـــــﮧ شانــــﮧ هـــم بایـــــستیم بخـــــاطر هــــم براے  هـــــم 

خواهــــــشم ایــن اســت بگـــشایـــے راز دل بـــے قـــرارت را 

غـــم چــــشم هــایت را برایــــم تفــسیر کـــن

 بــــار رویاهـــایـــــت را بـــــﮧ مــَــﻥ بـــسپار 

بــا مــَــﻥ سخــــن بگـــــــــو

و دوبــــــاره هــــمان همـــــسرے بــــاش ڪـــﮧ آزاد و رهـــا 

بـــے هیــــچ دغــــدغـــــﮧاے  بـــا دلـــے صـــــاف چـــو آیینــــﮧ کــــنارم بـــود .

 ببینـــــم یعنـــے  تــــــو گــــوش هایــــت را ســــزاوار شـــــنیدن حـــــرف هایــــم

 و چشـــــــمان نــــازت را لایـــــق دیـــــدن رویــــــم 

و دســـــتان پر تــــــلاشت را لایــــــق نــــوشتن جــــــوابم  نـــــمـــے دانـــے  ؟