تبلیغات
عـشق آسـمونے مـا
عـشق آسـمونے مـا
ツ હ ♥ હ ツ

.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★


✮ ✯ ✮


اینـــجـا " مـــﻥ " مـے نـویـسم خــــودم رآ


لــحظـــﮧ هـآیــم رآ عــصــبانــیتـم رآ


دلــتـنگــے هآیــم رآ غـــرغــر هــایــم رآ


گلــﮧ هــآیــے کــﮧ هیـچگآه بـــﮧ زبـآﻥ آورده


نمـےشونـد و مدام نـوشـتـــﮧ مـےشـونـد


چـیزهایـــے کـــﮧ روزی آزارم مـــےداده


خـودم رآ , تـــو رآ , او رآ , همــــﮧ رآ


تـــوے آشفتــــﮧ تریــﻥ لحــظات


هــــم مـــرا ببینـــے ظاهــــرم آرام اســت


امـآ ایـنجآ کلـمـــﮧهــایــم فـــریـآد اســت


ایــــنجآ مــآل مـــﻥ اســـت مـــآل خـــودم


هـــر جــــور دلـــم بـــخوآهـــد درونــــش


مـےنــویــسم تـآ آرامــم کـــند وقــــتی


صـدا کـم مــےآورم وقتــے دردم مــےگــیرد


وقتـــے بـــــغض مـــے کــنم


ایــنجا اتــاق خـاطـرات تــرڪــ خـورده ے

مـــــــــﻥ اسـت

✮ ✯ ✮
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℒℴvℯ

ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


Şẳ๓ΐЯă


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ


ℳẳℑ¡₫


ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
ʚϊɞ
 
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă♥ تسـخیـــــــــر کننـــــــــــــده قـــــــــــــلب مـــــــــــــــن 

♥ همـــــــــــــــــــــــــسر مــــــــــــــــــــــــــــــــن 

♥ مهـــــــــــــربون مــــــــــــــــــــــــــــــــن  

♥ عزیــــــــزتریـــن مــــــــــــــــــــــن 

♥ مـجــــــــــید مــــــــــــــــن 
میدونـــے ڪـــــﮧ بعـــــد از خــــ ــــدا بهـــــــــترین تـڪــــــیـــﮧ گاهمــــے


تـــــــــمام نگفتــــــــﮧ هـــــاے درونــــــــم رو بـــا تـــــــــو میـــــــــــــگم 


تویــــے ڪـــــــﮧ تنـــــها همراز منــــــے  و مــــــــــرا میفهمـــــے


فداے خنده هــات ڪـــــﮧ لبخــــندت رو بـــا تـــموم دنیا عوض نمیـڪـــــنم 


 شــــــــــــادیت تـــــمام خستگــــــے رو از تنــــم بیـــــرو میکنـــــــﮧ


خــ ــ  ـ ــ ــدایا ایــــــــﻥ فــرشتـــــــــﮧ مـــــهربــــان ڪـــــــیست 


ڪـــــــﮧ از آســــــمان برایــــــــم هــدیـــــــﮧ کــــــرده اے ؟


ایــــــﻥ چه گلـــے  اســــت ڪـــــﮧ در هـــــر 4 فــصــــــل گــــــل اســــت ؟


ایــــﻥ چه ماهـــے اســــت ڪـــﮧ روزهـــا هــــم در آســـمان دل مـــــﻥ اســـت


 و نــــور میــدهـــد ؟ ایــــــــﻥ چـــــــﮧ ســـــتاره ایـــــست ڪـــــــﮧ


 از تـــــمام ستارگــــــان درخــــشانـــــتر اســــت ؟


خـــــــــــــدایا ایــــــــﻥ چــــﮧ عشقـــــــے ســــت ڪـــــــﮧ 


جـــــــانم دیـــــــــــــــــوانـــــــﮧ ے او شـــــده ؟


چـــــقــدر مهــــــربان اســــت ♥ مســـــافـر بهـــــشت مــــــــﻥ 


بــــــــے شک هــــدیـــــﮧ خــــداونـــــــد از بهــــــشت اســـــت 


و خــــــــــدا او را فــــرســــتاده تـــــــا 


بـــــراے هـــمیشـــــﮧ در قــــــــــــلب مــــــــﻥ بمانــــد " بهــترین همــــــــسر دنـــیا روزت مبــارڪــــ "

(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă


مـَـــــرد مــــــن اے  مـــَـــرد مـــَــن 


گــــــــرمــے قــَــــلب ســَــــرد مــَـــن 


مـــَـــرد مــــَــن اے مــَــــرد مـــَــن اے شــَـــــفا بـــَــخش درد مــَـــــن 


از دل و جـــــــون دوســــــت دارم تــــآ قـــــــــیـآمت بــــآ تــــو یــــــآرم 


تـــو زنـــدگـــے تــو رو دآرم و بـــــَـس  عــــَــزیزتـــرینـــے تــــو بـــَـــرآم ز هـــَــرکـــَــس 


نــــگـآه بــَــسه دل مــَــن مــےلـــــرزه یـــــــه تــــآر مـــوت بـــــه جــــهآن مـــے ارزه  

بــــــرآے  زنــــــــده بــــودنـــم بــــزرگتریـــــــن بــــهآنــه اے  


دلــــت پــــر از نـــــــــور صـــــــفآســــت دریــــــــچـه اے ســـــــوے خــــــدآســـت 


بــــــرآے  مــــن آغــــوش تـــــو یـــــــه کلـــــــــبه ایـــست کـــه بـــے ریــــآست 


بـــے تــــو عــــمر دل تمــــــومــه روز مــــــرگ آرزومــــــــــه  


بــــــــآ تـــــــو امـــــآ شــــــــــآدے  مـــــن تـــــآ قیــــــــــــآمــت بـــــآدوومــــــــــه

(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă
عــــــــزیزتـــریـــــنماینــــــــــجا حــــرفـــهــآیم را بــــــرآے تــــو


مـــــے نـــویـــــسـم


حتــّـــــے  اگــــر هـیــــــچ گــــآه 


نـخــــــوانــــــے


(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă
 تـــــڪــ ـــ ـ ســـــــــــتــاره آســــمان تــاریـــــڪــــــ  قــــــــــلبــم


اے تـــــــو ڪـــــــﮧ مــــــــــرا عآشــــق خـــودت کـــــــــردے  


 نــمــــے دآنــــے ڪـــﮧ بــــــآ تــو چـــــــــــﮧ آرزوهـــــــــایـــے در دل دآرم 


اگــــــر از عـــــشق مـــــــے نــــویـسم بــــــــﮧ عـــــــشق تــــو اســـت 


بـــعد از تــــــو دیـــــگر طــــلب عـــــشق را ازخــ ُـ ــداے خویــش نـخوآهم کـــرد


تـــــــــو هــَــــمآن مــعــنآے واقــــــعی یـــــک عـــــشق پـــــآک هــــستــــے
 

تــو هـَـمآن چــشمـــﮧ محــبتــے هـَـستــے ڪـــﮧ در قــلب مــَـــﻥ مــے جـــوشــے  


 نـــــــگذار ایــــن قلــــبــــے ڪـــﮧ تـــو را دیــــوآنـــــﮧ وار دوســـت دارد بشــکنـد


 نــگذار مــــثل یــک دیــوآنــــﮧ تنـــها در ایـــــﻥ دنیــآے بـــے محـبت در بــــﮧ در شـوم 


 بــــــــــﮧ مــَـــــﻥ مـُحـــــــــــبـت و عــــــــــشق بـــــــــرســـــآن و 


بــــــــدان ڪـــــــﮧ مــَــــــﻥ تنــــــهآ بـــــــــﮧ عـــــشق تــــــــو زنـــــــده ام 


 شـَـبـــهآے  بــــــے ســــــتآره ام را ستـــــاره بـــآران کــــــــــﻥ


 باغ ســــوخــتـــــﮧ قلبـــم را تبـــدیل بــــــــــﮧ فـَــصــــل بهــــآر دلــــهآ کــــــــﻥ


 آرزو دارم  هــمــــیشـــﮧ بــــــآ هـَــــــم و در کــــنآر هـــَـــم


 زیبآتـــــریـــــﻥ و عآشــــقانه تــَــریــ ـــﻥ  زنـــــدگـــــے را دآشــــتـــﮧ بــاشــــیم


♥  روزت مبـــــــارڪـــــــ  هـــــمسـر مــَـــــــﻥ  
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯăعـــشــــق پــــآڪــــــ ــ ـ . و مـُــــقــــدّس مــَـــــــﻥ


تـآ وقــــتــــے  ڪـــﮧ تـــــــــو  هــَستـــــے 


 تـآ لــحـظـــﮧ اے ڪـــﮧ یـــآد تـــو در خــــآطـــر مــَـــــــﻥ جـــآریـــســت


تــآ زمــــآنـــے ڪـــﮧ دستــهـآے گــــرمـت 


هـــمـراه دســتــهـآے خــستــــﮧے مــَـــــﻥ اســـت


تـآ وقــــتــــے ڪـــﮧ نــگـآهــت تــــنـــهآ پـنآهـــگـآه 


و تــکیــــــﮧ گــآه نــگـآه ســـــرگـــــردان مــَـــــﻥ اســـت


تــآ زمــــآنـــے ڪـــﮧ تـــو هـــمسفر جـــآده زنــــدگـــے مــَـــــﻥ هـــَـستـــے


تـآ وقــــتــــے ڪـــﮧ شـــآنـــــــﮧ هـــآے تـــــــــو 


امـــــن تـَـریـن جـــآے دنیـــآســت بـــراے مــَـــــــﻥ


مــَـــــــﻥ زنـــــــــده هــستــــم بـــــــــــرآے زنــــدگـــے کـــرد بـــآ تـــــــو


هــیــــــــچ وقـــــت تـنــــهــآم نـــــزار(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă


عشــــــــــق  آســــمونـــے  مــَـــــــﻥ 


تــــَـولـُّــدت مــُــــبـآرڪـــــــــ
ღ عـــشــــق مــــــﻥ ڪـلیــــڪــــ ڪــــﻥ ღ
(◕‿-) : Şẳ๓ΐЯă

       
    عــــزیز زهــــــــرا چـــــرا نـــمـــے  آیــــــے   ...  ؟!؟
         
           آقـــــا جـــــان شرمنـــــده ام 

           شـــــرمنده از ایـــن ڪـــﮧ منتظـــــر واقــعــــے  نیـــــستم !
                             
           هنـــوز نـمــے دانـــم مـــن بــــراے ظــــهور شـــما بیـــشتر دعـــا کـــردم  
 
           یــــــا شــــــما بــــراے  بخــــــشایـــش گنـــــاهـــان مــَــﻥ 
                    
           هنــــوز  نـمـــے دانـــم شـــما بـــراے ظــهور دعــا مــے کنـــید یـــا مــَــﻥ 

           آقـــــاے خـــــوبــــے هــــا پــــس کــــے مـــے آیــــے

          دلــــم گرفــــت در ایــــــن دنیــــــاے  دورنــــــگــے  و ریــــــا 

          بیــــــا تــا آرام بگیــــریم در کنــــارت 

مـــے دانـــم این ماییــــم ڪــﮧ هنـــوز لیاقــــت ظـــهور شـــما را نداریـــم

آقــــا حواســـــم هســــت ڪـــﮧ چــــﮧ قـــد بــــے معــــــرفتم  

شــــــما منتــــــظرے  ڪـــﮧ مــــا برگردیــــــم

ماییــــــــم  ڪـــﮧ در غیـــــبت کبـــــــرے  مــــانده ایـــم

امـّــا آقــــا جــــان بــــا وجـــــود ایــــن همــــﮧ شـــــرمنـــــدگـــے هـــــایم 

 بـــــاز مــــے گـــــویـــــم 

/ اللهـــــم عجــــــل لــــولیــــک الـــــفرج /
                            
( کل صفحات : 2 )    1   2